Menu Zamknij

ICI Journals Master List 2022 – publikacja oceny ICV

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że czasopismo Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development (ISSN: 1897-2349 , e-ISSN: 2657-5760) pozytywnie przeszło proces oceny i jest indeksowane w bazie ICI Journals Master List za rok 2022.

Na podstawie złożonej  ankiety ewaluacyjnej oraz zarejestrowanych  wydań czasopisma z 2022 roku, wyznaczona została wartość wskaźnika Index Copernicus Value (ICV) 2022 = 69.58.

Wyznaczona ocena jest widoczna na liście czasopism ICI Journals Master List 2022

https://journals.indexcopernicus.com/search/formjml

oraz w Paszporcie czasopisma

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=51012&lang=pl

ICI Journals Master List to międzynarodowa baza indeksacyjna czasopism naukowych, w której, od blisko 20 lat oceniane są zgłoszone periodyki. Warunkiem indeksacji jest pozytywne przejście wielowymiarowej oceny parametrycznej opartej obecnie na przeszło 100 kryteriach. Periodyki, które spełnią zarówno formalne kryteria jak i wstępne warunki indeksacji, otrzymują – ważny przez 1 rok – wskaźnik ICV (Index Copernicus Value), będący odzwierciedleniem poziomu rozwoju czasopisma oraz siły jego oddziaływania na świat nauki. Dzięki corocznej ocenie Redakcje dbające o ciągłość indeksacji mają możliwość śledzenia wieloletniej ścieżki i dynamiki rozwoju czasopisma.

 Index Copernicus Value jest miernikiem oceny czasopism naukowych. O unikalnym charakterze oceny ICV decyduje fakt, iż umożliwia ona coroczne uporządkowanie listy czasopism naukowych z całego świata w ramach ICI Journals Master List oraz daje – w rozszerzonej postaci – konkretne wytyczne odnośnie obszarów funkcjonalnych czasopisma naukowego, które należy poprawić, by trwale zwiększać wskaźniki cytowalności.

Półrocznik Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development ANS w Raciborzu to punktowane czasopismo naukowe otwarte dla pracowników naukowych oraz studentów. Publikuje badania i artykuły poświęcone idei zrównoważonego rozwoju w naukach technicznych, humanistycznych i społecznych. Czasopismo jest wydawane w formie papierowej oraz w formie elektronicznej. Redakcja przyjmuje oryginalne artykuły naukowe, przeglądowe, opiniotwórcze, w wydaniu specjalnym, komunikaty, notki techniczne w języku polskim i angielskim. Wszystkie artykuły zatwierdzone do publikacji przez Redakcję są publikowane bezpłatnie w otwartym dostępie (Open Access). Kierujemy się kryteriami określanymi przez organizacje międzynarodowe Katalog Czasopism o Otwartym Dostępie (Directory of Open Access Journals – DOAJ) , Stowarzyszenie Wydawców Open Access (Open Access Scholarly Publishers Association – OASPA). Artykuły zgłaszane do czasopisma, recenzowane są przez krajowych i zagranicznych recenzentów specjalizujący się w naukach technicznych, humanistycznych i społecznych oraz sprawdzane są pod kątem zgodności z zasadami etyki, rzetelności, wartości i użyteczności naukowej w oparciu o najwyższe światowe standardy. Redakcja czasopisma przestrzega wytycznych określonych przez COPE Committe on Publication Ethics (Komitet ds. Etyki Publikacyjnej), zawartych w Kodeksie Postępowania COPE.

Czasopismo jest indeksowane w bazach: Index Copernicus, Arianta, The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), CEON Centrum Otwartej Nauki, Google Scholar, Infona Portal Komunikacji Naukowej, ROAD – Directory of Open Access Scholarly Resources.

Od 17 lipca 2023 r. zgodnie z opublikowanym komunikatem Ministra Edukacji i Nauki „Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development” znajduje się w wykazie czasopism i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych i uzyskało 20 punktów.

Redakcja czasopisma

Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development

https://eunomia.akademiarac.edu.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *