Menu Zamknij

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu

w przypadku przetwarzania danych od osoby, której dotyczą:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:

Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu

47-400 Racibórz, ul. Akademicka 1

tel. (32) 415 50 20 wew. 103, email: kancelaria@akademiarac.edu.pl

 1. Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych.

Dane kontaktowe:

tel. (32) 415 50 20

e-mail: iod@akademiarac.edu.pl

adres do korespondencji: Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu 47-400,
ul. Akademicka 1

 1. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu wydawniczego związanego z opublikowaniem oraz recenzją utworu w czasopiśmie „Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development”. Realizując cele wydawnicze dane osobowe będą udostępniane innym podmiotom związanym z procesem wydawniczym, w tym do baz danych polskich i zagranicznych w formie Open Access na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub wyrażonej zgody.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne  dla prawidłowej realizacji procesu wydawniczego związanego z opublikowaniem oraz recenzją utworu w czasopiśmie „Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development”.  W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe zrealizowanie celów do jakich zostały zebrane.
 1. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wyznaczony przepisami prawa.
 1. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są osoby upoważnione do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, oraz podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).
 1. Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych z mocy prawa.
 1. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 1. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 1. Na podstawie RODO ma Pan/Pani prawo do:
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania danych osobowych,
 • żądania przenoszenia danych osobowych,
 • uzyskania ich kopii, o ile nie ogranicza tego przepis prawa, na podstawie którego dane są przetwarzane.
 1. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych ma Pan/Pani prawo do jej wycofania lub wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 1. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 1. Redakcja czasopisma „Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development” przetwarza następujące dane osobowe:
 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania lub pobytu,
 • adres do korespondencji,
 • datę urodzenia,
 • tytuł naukowy, tytuł zawodowy, stopień naukowy,
 • afiliację,
 • serię i numer dowodu osobistego,
 • numer telefonu,
 • adres email.
Klauzula informacyjna Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu. Eunomia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych