Menu Zamknij

Zasady etyki publikacyjnej

Zasady etyczne obowiązujące w czasopiśmie Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development

Redakcja czasopisma  Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development przestrzega wytycznych określonych przez COPE Committe on Publication Ethics (Komitet ds. Etyki Publikacyjnej), zawartych w Kodeksie Postępowania COPE

Wszystkie artykuły zgłoszone do publikacji w czasopiśmie Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development są sprawdzane pod kątem zgodności z zasadami etyki, rzetelności, wartości i użyteczności naukowej.

Zasady dotyczące redakcji

Kontrolowanie standardów etycznych: Do zadań Redakcji czasopisma należy przestrzeganie standardów i zasad etycznych związanych z publikacją tekstów naukowych, a także zapobieganie praktykom niezgodnym z przyjętymi wytycznymi.

Zasada rzetelności naukowej: Redakcja czasopisma zobowiązana jest dołożyć wszelkich starań dla zachowania integralności w kwestii rzetelności naukowej publikacji. W tym celu może nanosić stosowne poprawki, a także – w przypadku podejrzeń nieuczciwych praktyk (plagiatu, fałszowania wyników badań) – podjąć decyzję o wycofaniu artykułu.

Redakcja czasopisma, w razie potrzeby, jest gotowa opublikować  stosowne sprostowania, wyjaśnienia lub przeprosiny.

Zasada fair play: Artykuły są oceniane wyłącznie pod względem merytorycznym. Rasa, płeć, wyznanie, pochodzenie, obywatelstwo czy przekonania polityczne autorów w żaden sposób nie wpływają na ocenę tekstów.

Zasada poufności: Redakcja czasopisma stosuje się do zasady poufności, nie ujawnia osobom nieupoważnionym żadnych informacji na temat zgłaszanych artykułów. Osobami upoważnionymi do dostępu do tych informacji pozostają jedynie: autor/autorzy, wyznaczeni recenzenci oraz zespół redakcyjny.

Kryteria przyjmowania publikacji naukowych: Redakcja czasopisma decyduje o tym, które artykuły zostaną opublikowane. Przy podejmowaniu decyzji o publikacji kluczowe są kwestie takie jak: wartość naukowa tekstu, oryginalność ujęcia problemu, przejrzystość wywodu, zgodność z zakresem tematycznym czasopisma.

Zasada przeciwdziałania konfliktom interesów: Nieopublikowane artykuły  nie mogą być, bez pisemnej zgody autorów, wykorzystywane przez członków zespołu redakcyjnego, ani żadne inne osoby uczestniczące w procesie wydawniczym.

Wycofanie publikacji naukowej: Redakcja czasopisma może rozważyć wycofanie tekstu, jeżeli:

– istnieją  dowody świadczące o braku wiarygodności wyników badań, fałszowaniu danych oraz w przypadku popełnienia niezamierzonych błędów (np. błędy w obliczeniach, błędy metodologiczne);

– wyniki badań zostały wcześniej opublikowane gdzie indziej;

– praca nosi znamiona plagiatu, autoplagiatu bądź narusza zasady etyki.

Zawiadomienie o wycofaniu tekstu należy traktować jako równoznaczne z brakiem zgody na publikację artykułu. Zawiadomienie to winno zawierać informacje o osobie (nazwisko autora oraz tytuł tekstu) oraz powody (w celu rozróżnienia błędów niezamierzonych od celowych nadużyć) decydujące o wycofaniu tekstu. W przypadku gdy artykuł został już opublikowany i pojawiły się nowe okoliczności – teksty nie zostaną usunięte z opublikowanej wersji czasopisma, ale fakt ich wycofania będzie wyraźnie oznaczony.

Zapora ghostwriting i guest autorship:  Czasopismo Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development w trosce o rzetelność naukową publikowanych tekstów prowadzi selekcję nadesłanych artykułów zgodnie z zasadami zapory ghostwriting i guest authorship. Z ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jednego z autorów. Z guest authorship (honorary authorship) – w przypadku gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to został oznaczony  jako autor/współautor publikacji. Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji

Praktyki ghostwriting, guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej i wszelkie wykryte ich przypadki zostaną zdemaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). Niezgodne z zasadami etyki wydawniczej prezentowanie i interpretowanie danych, a także wyników badań jest niedopuszczalne i skutkować może wycofaniem tekstu lub odpowiednim oznaczeniem (w przypadku wersji już opublikowanej).

Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

Zasady dotyczące autorów

Zasada rzetelności naukowej: Autor/Autorzy zgłaszanych do publikacji tekstów są zobowiązani do rzetelnego opisu wykonanych prac badawczych oraz obiektywnej interpretacji wyników. Autor/Autorzy powinni podawać źródło swoich badań. Nierzetelne lub niezgodne z zasadami etyki prezentowanie i interpretowanie danych i wyników badań jest niedopuszczalne i skutkować może wycofaniem tekstu.

Zasada oryginalności pracy: Autor/Autorzy mogą zgłaszać do publikacji wyłącznie własne, oryginalne teksty. Przytoczone badania i/lub słowa innych osób powinny być w odpowiedni sposób cytowane. Plagiat czy fabrykowanie danych jest traktowane jako zachowanie nieetyczne i nieakceptowalne.

Zasada udostępnienia danych: Autor/Autorzy  powinni prowadzić dokładną ewidencję  nieprzetworzonych wyników badań związanych z jego publikacją naukową. Autor/Autorzy mogą zostać poproszeni o zapewnienie dostępu do tych danych, także przez jakiś czas po opublikowaniu artykułu.

Zasada przeciwdziałania konfliktom interesów autorów: Autor/Autorzy nie powinni publikować tekstów opisujących te same badania w więcej niż jednym czasopiśmie. Zgłaszanie tych samych tekstów do więcej niż jednego czasopisma uznawane jest za nieetyczne. Autor/ Autorzy powinni ujawnić informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure) oraz zadeklarować wszelkie potencjalne przypadki konfliktu interesów.

Zasada autorstwa pracy: Autorstwo powinno być ograniczone do osób, które miały znaczący udział w powstaniu, realizacji i interpretacji pracy. Autor ma obowiązek wskazania wszystkich współautorów mających wkład w powstanie artykułu, a także uzyskania od nich zgody na publikację. Obowiązek upewnienia się, że osoby mające wkład w powstanie artykułu akceptują jego ostateczną formę, leży po stronie autora zgłaszającego tekst do publikacji. Ghostwriting i guest autorship zostaną uznane jako przypadki nierzetelności naukowej  i zostaną upublicznione.

Zasada rzetelności źródeł: Autor/Autorzy zgłaszanych tekstów zobowiązani są zawsze wskazywać publikacje, które zostały przez nich wykorzystane przy tworzeniu artykułu.

Zasada dotyczące błędów w opublikowanych pracach: Autor/Autorzy powinni niezwłocznie powiadomić Redakcję czasopisma, jeśli zauważą znaczące błędy w opublikowanym artykule. We współpracy z Redakcją czasopisma powinna zostać opublikowana errata, aneks, sprostowanie lub informacja o wycofaniu tekstu.

Zasady dotyczące recenzentów

Współpraca z redakcją: Recenzenci uczestniczą w pracach zespołu redakcyjnego i mają wpływ na decyzje podejmowane przez Redaktorów.

Zasada terminowości: Recenzenci zobowiązani są przekazać recenzje w ustalonym terminie. Jeżeli z jakichś względów (merytorycznych, braku czasu) nie są oni w stanie dotrzymać terminu, powinni niezwłocznie poinformować o tym fakcie Redakcję czasopisma.

Zasada poufności: Recenzowane teksty mają charakter poufny. Ujawnianie ich osobom trzecim jest niedopuszczalne (za wyjątkiem osób do tego upoważnionych).

Zasada zachowania standardów obiektywności: Recenzje powinny mieć charakter obiektywny. Personalna krytyka autorów publikacji tekstów jest uważana za zachowanie nieetyczne. Wszystkie spostrzeżenia recenzenta powinny zostać odpowiednio uzasadnione.

Zasada rzetelności źródeł: Recenzenci, jeśli zachodzi taka potrzeba, powinni wskazać odpowiednie prace związane z tematyką tekstu, niezacytowane przez autora. Powinni również wskazać i zgłosić Redakcji wszelkie istotne podobieństwa do innych publikacji.

Zasada przeciwdziałania konfliktom interesów u recenzentów: Recenzenci nie mogą wykorzystywać recenzowanych prac dla swoich osobistych potrzeb i korzyści. Nie powinni oni również oceniać tekstów, w przypadku których może występować konflikt interesów z autorem/autorami.